مهارت مدیریت شبکه های اجتماعی

جستجو در سایر تخصص ها

فارغ التحصیلان مدیریت شبکه های اجتماعی

زینب برهانیان طرقی تولید محتوا دیجیتال، مدیریت شبکه های اجتماعی،
علی قاسمی مقدم دیجیتال مارکتینگ، مدیریت شبکه های اجتماعی،
سحر کامیابی دیجیتال مارکتینگ، مدیریت شبکه های اجتماعی،
محمدرضا رضوی
محمدرضا رضوی مدیریت شبکه های اجتماعی،
شروین یاوری
شروین یاوری دیجیتال گرافیک، مدیریت شبکه های اجتماعی،
الهام نجارباشی
الهام نجارباشی مدیریت شبکه های اجتماعی،


عناوین شغلی مرتبط با مدیریت شبکه های اجتماعیدوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها