عنوان شغلی کارشناس جذب و استخدام

Recruitment specialist

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان منابع انسانی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شرح شغلی کارشناس جذب و استخدام

مسئول جذب و استخدام باید به دانش منابع انسانی و تیپ های شخصیتی افراد از نظر روانشناسی تسلط نسبی داشته باشد و همچنین نیازهای شرکت را در تمامی موقعیت های شغلی به طور کامل بشناسد تا بتواند بهترین نیرو ها را برای شرکت استخدام کند. کارشناس استخدام مسئولیت بسیار مهمی دارد و باید از تجربیات دیگران خیلی استفاده کند.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما