تمامی کارگاه های هادی میری

نویسنده کتاب آیین اثرگذاری. مجری، گوینده و روانشناس با سابقه برگزاری صدها دوره در شهر های مختلف کشور

کارگاه های آموزشی هادی میری
مسیرهای رشد که هادی میری در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما