تمامی کارگاه های هادی میری


مجری، گوینده و روانشناس

 

نویسنده کتاب آیین اثرگذاری. با سابقه برگزاری صدها دوره در شهر های مختلف کشور

کارگاه های آموزشی هادی میری

مسیرهای رشد که هادی میری در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin