تمامی کارگاه های مسعود اردکانی مقدم


پژوهشگر علوم شناختی و رفتاری

کارشناس ارشد علوم شناختی، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، مشاور و منتور کسب‌وکارهای حوزه‌ی فناوری. بنیانگذار و مدیرعامل میلوژی. علاقه‌مند به مباحث میان‌رشته‌ای و کاربردی سازی علوم انسانی.

کارگاه های آموزشی مسعود اردکانی مقدم

مسیرهای رشد که مسعود اردکانی مقدم در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin