عنوان شغلی کارشناس امور حقوقی دیجیتال

Expert in Digital Legal Affairs

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی کارشناس امور حقوقی دیجیتال

این کارشناس بایستی مهارت پیگیری موضوعات حقوقی واحدها و معاونت های مختلف و ارائه مشاوره حقوقی به آنها را داشته باشد. تهیه و تنظیم کلیه اسناد حقوقی ارجاع شده از سوی واحد مختلف از جمله قراردادها، تفاهم نامه ها، قوانین و مقررات، دستورالعمل ها داخلی و قضایی و حقوقی و طبقه بندی آنها نیز بر عهده وی می باشد
پیگیری امور ثبتی نیز از دیگر وظایف وی می باشد که حسب مورد از سوی واحد ها و معاونت های مختلف باید انجام شود.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس امور حقوقی دیجیتال

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما