عنوان شغلی حسابدار صنعتی

Industrial Accountant

زیرمجموعه دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

حسابداری و مالی

شرح شغلی حسابدار صنعتی

مسئولیت حسابدار صنعتی کمی پیچیده تر از حسابدار معمولی است و وظایف تنظیم بودجه و تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و … در واحد های صنعتی بر عهده حسابدار صنعتی است. درآمد این عنوان شغلی بیشتر از حسابدار معمولی است و می تواند به جایگاه مدیر مالی نیز ارتقا یابد. یک حسابدار صنعتی باید به کامپیوتر و نرم افزار حسابداری کاربردی مالی و آماری تسلط کافی داشته باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای حسابدار صنعتی

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما