تمامی کارگاه های مصطفی میر قاسمی


فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ساخت از دانشگاه فردوسی مشهد، حضور 4 ساله در حوزه استارتاپی، راه اندازی استارتاپ بلدشو در گام اول، راه اندازی استارتاپ ویدابیا در گام بعدی، مدیر اجرایی شتابدهنده تریگ آپ و کارشناس شرکت سرمایه گذاری شناسا در حال حاضر، مشاوره به تیم ها و افراد در جهت پیشرفت و تحقق اهدافشان و همچنین جذب سرمایه برای استارتاپ ها

کارگاه های آموزشی مصطفی میر قاسمی

مسیرهای رشد که مصطفی میر قاسمی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin