تمامی کارگاه های علی بنایی


مدیر ارتباطات پی‌پینگ


مدیر ارتباطات شتابدهنده کسب و کار فردوسی. مدیر منابع انسانی استودیوی بازی‌سازی آنباند. مدیر سابق روابط عمومی شتابدهنده کسب و کار فردوسی. مدرس و مترجم و کارشناس ارزیابی منابع انسانی شتابدهنده کسب و کار فردوسی

کارگاه های آموزشی علی بنایی

مسیرهای رشد که علی بنایی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin