تمامی کارگاه های علی بنایی


مدیر ارتباطات شتابدهنده کسب و کار فردوسی. مدیر منابع انسانی استودیوی بازی‌سازی آنباند. مدیر سابق روابط عمومی شتابدهنده کسب و کار فردوسی. مدرس و مترجم و کارشناس ارزیابی منابع انسانی شتابدهنده کسب و کار فردوسی

کارگاه های آموزشی علی بنایی
مسیرهای رشد که علی بنایی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما