تمامی کارگاه های صفیه محمدزاده


مدیر واحد توسعه و توانمندسازی منابع انسانی رشدانا

طراح کاراهه شغلی دیجیتال

مسئول بخش توانمندسازی رشدانا، پژوهشگر روانشناسی و مدیریت منابع انسانی

کارگاه های آموزشی صفیه محمدزاده

مسیرهای رشد که صفیه محمدزاده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin