عنوان شغلی کارشناس کنترل کیفیت دیجیتال

Quality Control Technician

زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان تولید

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی کارشناس کنترل کیفیت دیجیتال

کارشناس کنترل کیفیت دیجیتال شخصی است که به امور صنعت مورد نظر خود واقف است،سازمان یافته و نظام مند عمل میکند و قادر است سیستمی جهت کنترل کیفیت محصول یا خدمات طراحی کند. او بر فرایندها و خروجی نظارت کرده و سعی بر ارائه راهکار برای رفع نقوص هر مرحله دارد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما