کارشناس تولید محتوا (ترجمه)

Content Generation by text translating

این شغل، معمولا زیرمجموعه دپارتمان فروش و بازاریابی و دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان اداری-دفتری شرکت ها است
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin