عنوان شغلی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICT Manager

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان تحقیق و توسعه و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

امنیت اطلاعات، تحقیق و توسعه آنلاین، توسعه دهنده وب

شرح شغلی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر IT یک مجموعه مسئولیت مدیریت تمامی نیرو های IT آن مجموعه را بر عهده دارد و باید با مفاهیم زیادی در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی و یا تسلط داشته باشد تا بتواند تصمیم های مهم مربوط به این حوزه را برای شرکت اتخاذ نماید.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما