عنوان شغلی متخصص اینترنت اشیا

iot specialist

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شرح شغلی متخصص اینترنت اشیا

متخصص اینترنت اشیا باید حداقل در یکی از حوزه های نرم افزاری یا سخت افزاری اینترنت اشیا تخصص عمیق داشته باشد تا بتواند به صورت فنی در این حوزه وارد شود. یک متخصص اینترنت اشیا مدام باید به دنبال اخبار و تکنولوژی های جدید در این حوزه بوده و مدام در حال یادگیری باشد.

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما