عنوان شغلی متخصص اسکرام

scrum master

زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی متخصص اسکرام

یک راهنما و تسهیل کننده برای توسعه یک تیم چابک است.
متخصص اسکرام مسئول نظارت بر فرآیندهای اسکرام و جلسات اسکرام است. او کارایی تیم خود را افزایش می دهد ، به تیم خود انگیزه می دهد ، می چرخد ، استدلال می کند و برای تغییراتی که کیفیت را تضمین می کنند، اقدام می کند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای متخصص اسکرام

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما