عنوان شغلی راهبر خلاقیت سازمان

Organization Creativity Leader

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان تحقیق و توسعه

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین، راه اندازی کسب و کار آنلاین

شرح شغلی راهبر خلاقیت سازمان

سازمان های بزرگ به منظور رقابت با رقیبان خود ،همواره باید جزئیات وپارامترهای مختلفی را رشد و توسعه دهند که یکی از این موارد، خلاقیت است. در واقع راهبر خلاقیت سازمان کسی است که شرایط را برای بروز خلاقیت کارکنان و مدیران ارشد فراهم میکند.، نیروی انسانی مناسب را انتخاب کند و باید موانع ،فشار ها و استرس هایی که ممکن است سد راه بروز نیروهای انسانی شود را بردارد و سیستم را به صورت تجربه گرایی پیش ببرد تا خلاقیت به بهترین شکل ممکن بروز پیدا کند. بنابراین موصوعات قابل اهمیت در این شغل همگی به علوم انسانی مربوط است و فرد مذکور باید مطالعه و هوش و استعداد کافی در این زمینه را دارا باشد

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای راهبر خلاقیت سازمان

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما