تمامی کارگاه های محمدرضا بقائی پور


مدیر منابع انسانی

دکتر بقایی پور

مدیر منابع انسانی گروه نرم افزاری آموت

کارگاه های آموزشی محمدرضا بقائی پور

مسیرهای رشد که محمدرضا بقائی پور در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin