تمامی کارگاه های رضا لطفی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی. مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی. استراتژیست کسب و کار. مشاور بازاریابی و فروش. پژوهشگر برند

کارگاه های آموزشی رضا لطفی
مسیرهای رشد که رضا لطفی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما