عنوان شغلی کارشناس پایگاه داده و بانک اطلاعاتی

Database Expert

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان تولید و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

شبکه و امنیت

شرح شغلی کارشناس پایگاه داده و بانک اطلاعاتی

مجموعه هایی که با داده های بزرگ و زیاد سر و کار دارند نیاز به این عنوان شغلی دارند و یک کارشناس پایگاه داده باید به برنامه نویسی با زبان های مربوط به این حوزه مانند پایتون و R آشنا باشد و بتواند داده ها را دسته بنده کرده و از آن ها داده های مفید استخراج کند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس پایگاه داده و بانک اطلاعاتی

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما