عنوان شغلی کارشناس خدمات مشتریان

Customer Service Expert

زیرمجموعه دپارتمان پشتیبانی و دپارتمان روابط عمومی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

دیجیتال مارکتینگ، فروشنده آنلاین

شرح شغلی کارشناس خدمات مشتریان

تمامیه فعالیت های مربوط به مشتریان پس از فرآیند فروش بر عهده ی کارشناس خدمات مشتریان می باشد. یک کارشناس خدمات مشتری باید به تیپ شناسی شخصیتی انسان ها تسلط کافی داشته باشد و وظیفه دارد تا رضایت مشتری و همچنین ارتباط با مشتریان را همواره حفظ کند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس خدمات مشتریان

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس خدمات مشتریان

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما