سعیده نعمت حسینی

پیشتاز با تجربه

مسیر رشد طی شده

دوره جامع آموزش دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی

رشته تحصیلی

دانشجوی مهندسی نرم افزار

رزومه و توضیحاتی در مورد سعیده نعمت حسینی

ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑه ﺑرﻧﺎﻣه ﻧوﯾﺳﯽ اﻧدروﯾد ، ﺗﺳﻠط ﻧﺳﺑﯽ در راه اﻧدازی وب ﺳﺎﯾت، آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﺎرﮐﺗﯾﻧﮓ و ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑه ﺣوزه ی ﮐرﯾﭘﺗو ﮐﺎرﻧﺳﯽ وﻣطﺎﻟﻌه و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧدک دراﯾن زﻣﯾﻧه
ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑه ﻣﺳﺎﺋل ﺣوزه TI و وب ﮔردی در اﯾن ﺣوزه

ارتباط رایگان و پیشنهاد کار

برای ارسال درخواست ارتباط با ایشان، اینجا کلیک کنید
سعیده نعمت حسینی

شما هم می خواهید اینجا باشید؟

اگر شما هم می خواهید کارآموز شوید و در مسیر رشد استخدام و شغل قرار گیرید، کافیست تصمیم بگیرید و روی تصویر زیر کلید کنید:

کارآموزی
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin