سعیده نعمت حسینی

پیشه ور در حوزه برنامه نویسی فرانت اند دیجیتال مارکتینگ

حوزه های مسیر رشد

برنامه نویسی فرانت اند دیجیتال مارکتینگ

رشته تحصیلی

دانشجوی مهندسی نرم افزار

رزومه و توضیحاتی در مورد سعیده نعمت حسینی

ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑه ﺑرﻧﺎﻣه ﻧوﯾﺳﯽ اﻧدروﯾد ، ﺗﺳﻠط ﻧﺳﺑﯽ در راه اﻧدازی وب ﺳﺎﯾت، آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣﺎرﮐﺗﯾﻧﮓ و ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑه ﺣوزه ی ﮐرﯾﭘﺗو ﮐﺎرﻧﺳﯽ وﻣطﺎﻟﻌه و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧدک دراﯾن زﻣﯾﻧه
ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑه ﻣﺳﺎﺋل ﺣوزه TI و وب ﮔردی در اﯾن ﺣوزه

ارتباط رایگان و پیشنهاد کار

برای ارسال درخواست ارتباط با ایشان، اینجا کلیک کنید
سعیده نعمت حسینی

شما هم می خواهید اینجا باشید؟

اگر شما هم می خواهید کارآموز شوید و در مسیر رشد استخدام و شغل قرار گیرید، کافیست تصمیم بگیرید و روی تصویر زیر کلید کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما