تمامی کارگاه های جواد محمدزاده


مشاوره سازمانی و دانش آموخته DBA

کاندیدای روان‌درمانی تحلیلی‌‌ گروه‌درمانگر از انستیتو گروه‌درمانی‌استکهلم GAl
عضو هیات موسس WOGSLO
×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin