عنوان شغلی متخصص فضای ابری

cloud specialist

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

امنیت اطلاعات

شرح شغلی متخصص فضای ابری

یک متخصص داده های فضای ابری به شرکتها کمک می کند تا اطلاعات و خدمات خود را به فضای ابر انتقال دهند چرا که امنیت و سهولت استفاده از داده ها در فضای ابری بسیار بیشتر از فضای فیزیکی می باشد. مسئولیت های یک متخصص فضای ابری ممکن است شامل ارائه ورودی طراحی ، همکاری با خدمات به مشتریان و تحلیلگران در نقاط عطف پروژه ، و تحلیل نقاط ضعف و توصیه به پیشرفت سیستم را شامل شود.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما