عنوان شغلی برنامه نویس فول استک یا توسعه دهنده وب

Full Stock Developer or Web Developer

زیرمجموعه دپارتمان تولید و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی فول استک، توسعه دهنده وب

شرح شغلی برنامه نویس فول استک یا توسعه دهنده وب

یک برنامه نویس فول استک باید تسلط کافی هم در سمت سرور و هم در سمت کاربر داشته باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای برنامه نویس فول استک یا توسعه دهنده وب

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای برنامه نویس فول استک یا توسعه دهنده وب

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها