تمامی کارگاه های لیدا تیموری


مدیرعامل شتابدهنده رکاد

کارگاه های آموزشی لیدا تیموری

مسیرهای رشد که لیدا تیموری در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin