تمامی کارگاه های فهیمه حسامی

کارشناس ارشد کارآفرینی و مهندسی صنایع.
کارشناس نظارت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان،
معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
دبیر علمی و منتور رکاد ۱۱

کارگاه های آموزشی فهیمه حسامی
مسیرهای رشد که فهیمه حسامی در آنها تدریس می کند