تمامی کارگاه های فهیمه حسامی


کارشناس نظارت مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان

فهیمه حسامیکارشناس ارشد کارآفرینی و مهندسی صنایع. معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دبیر علمی و منتور رکاد ۱۱
×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin