تمامی کارگاه های امین راه کان


مدیر فنی پیام رسان گپ و برنامه نویس ارشد اندروید

و کارشناس مهندسی نرم افزار

کارگاه های آموزشی امین راه کان

مسیرهای رشد که امین راه کان در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin