تمامی کارگاه های امین راه کان

مدیر فنی پیام رسان گپ و برنامه نویس ارشد اندروید

و کارشناس مهندسی نرم افزار

کارگاه های آموزشی امین راه کان
مسیرهای رشد که امین راه کان در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما