تمامی کارگاه های دکتر علیرضا شجاعی


کارشناسی مهندسی صنایع-تکنولوژی صنعتی، کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری و دکتری مدیریت راهبردی

سوایق فعالیت:
سرپرست مرکز تعالی سازمانی و مدرس سازمان مدیریت صنعتی
نایب رئیس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران
عضو هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران
معاون برنامه ریزی و سخنگو وزارت صنعت معدن و تجارت
مشاور وزیر، سخنگو و مدیر کل روابط عمومی وزارت بازرگانی
مشاور رئیس کل و مدیر در سازمان های توسعه تجارت ایران
عضو هیات مدیره و مدیر در موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران و گروه پژوهشی صنعتی آریان
عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق های بازرگانیو صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تهران

کارگاه های آموزشی دکتر علیرضا شجاعی

مسیرهای رشد که دکتر علیرضا شجاعی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin