تمامی کارگاه های علیرضا صفار

علیرضا صفار | رشدانا

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، مشاور مالکیت فکری پارک علم و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه فردوسی و دانشکده های فنی کشور
از سال ۱۳۸۹ به صورت تخصصی در حوزه مالکیت فکری و کارآفرینی ورود کرده است. از جمله سوابق کاری او می توان به ارایه مشاوره به بیش از ۲۵ هزار مخاطب حوزه مالکیت فکری از جمله مخترعین اشاره نمود. همچنین سابقه انجام فرایند اداری بیش از ۱۵۰۰ پرونده در حوزه مالکیت فکری را در سوابق خود دارد.

کارگاه های آموزشی علیرضا صفار
مسیرهای رشد که علیرضا صفار در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما