تمامی کارگاه های علی ملازمیان

علی ملازمیان

متخصص مارکتینگ پلن و طراحی مدلهای استراتژیک شبکه های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ

کارگاه های آموزشی علی ملازمیان
مسیرهای رشد که علی ملازمیان در آنها تدریس می کند