تمامی کارگاه های نیما نکوکار


مهندس معمار، هنرمند، مدرس معماری ،طراح و مجری پروژه های ساختمانی
کسب مقام دوم در اولین هم افزایی علم و صنعت و هنر در طراحی المان های شهرداری
کسب مقام دوم کشوری در مسابقات ملی معماری پل
جزء بیست طرح منتخب برای اجرا در مرحله اول و دوم جشنواره ملی نوساخته ها

کارگاه های آموزشی نیما نکوکار

مسیرهای رشد که نیما نکوکار در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin