تمامی کارگاه های نوید طبسی


مدیر عامل دایاموز

فعال در حوزه تکنولوژی های آموزشی، از 1389 توسعه نرم افزار های موبایل و وب. بنیانگذار دایاموز به عنوان محصولی دانش بنیان. محقق در رشته اقتصاد رفتاری. مشاوره و آموزش اقتصاد رفتاری

کارگاه های آموزشی نوید طبسی

مسیرهای رشد که نوید طبسی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin