تمامی کارگاه های ناخدا علی حمود


ناخدا حمود در سال ۹۱ موزه مردم شناسی را در تجارت خانه ای در بندر کنگ ایجاد کرد.

کارگاه های آموزشی ناخدا علی حمود

مسیرهای رشد که ناخدا علی حمود در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin