تمامی کارگاه های مهدی عظیما


موشن گرافیک و مدرس

مشارکت در تولید موشن گرافیک فیلم نبرد خلیج فارس.

مدرس موشن گرافیک در مجموعه های مشهد هنرمند، دفتر تبلیغات مشهد، مجموعه کوثر، مدرسه امام خمینی تولید حجم گسترده ای از موشن گرافیک های آستان قدس رضوی، شبکه های استانی و ملی

کارگاه های آموزشی مهدی عظیما

مسیرهای رشد که مهدی عظیما در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin