تمامی کارگاه های مهدی شهبازی

https://www.roshdana.com/wp-content/uploads/2019/03/shahbazi.jpg

مدرس و مشاور کسب و کار / مربی کارآفرینی. تولید کننده محتوای آموزشی برای کسب و کار های نوپا دانش آموخته MBA و عضو کلوپ مدیران

کارگاه های آموزشی مهدی شهبازی
مسیرهای رشد که مهدی شهبازی در آنها تدریس می کند