تمامی کارگاه های مرجان منصوریان


مدیر منابع انسانی شرکت نیان الکترونیک

کارگاه های آموزشی مرجان منصوریان

مسیرهای رشد که مرجان منصوریان در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin