تمامی کارگاه های مرتضی عطایی نژاد


موسس مرکز نوآوری و کارآفرینی تک

ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، مهندسی ساخت و تولید پیکاتو

کارگاه های آموزشی مرتضی عطایی نژاد

مسیرهای رشد که مرتضی عطایی نژاد در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin