تمامی کارگاه های مرتضی خادمان الحسینی

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مدیریت سیستم های نرم افزاری. فعال در شرکت های ناوش و فراز سیستم. دارای گواهی برنامه نویسی اندروید از دانشگاه صنعتی شریف

کارگاه های آموزشی مرتضی خادمان الحسینی
مسیرهای رشد که مرتضی خادمان الحسینی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما