تمامی کارگاه های محمد مصطفی قدوسی


مشاور حوزه استقرار فرآیندهای منابع انسانی

کارگاه های آموزشی محمد مصطفی قدوسی

مسیرهای رشد که محمد مصطفی قدوسی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin