تمامی کارگاه های محمد فروغیکارشناس ارشد تحقیق و توسعه راه حل های SAAS مبتنی بر زیرساخت کلان داده در شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سما توس
مسئول امور پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه های آموزشی محمد فروغی

مسیرهای رشد که محمد فروغی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin