تمامی کارگاه های محمد حسین روحانی

روحانی آوین

دانش آموخته نوآوری نظام یافته (TRIZ) از موسسه مطالعات نوآوری ایران
موسس شرکت خلاق آوین و مجتمع 《دانشمند کوچولو》
مشاورِ کسب و کار با رویکرد نوآوری
دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه های آموزشی محمد حسین روحانی
مسیرهای رشد که محمد حسین روحانی در آنها تدریس می کند