تمامی کارگاه های محسن روستا


معاون منابع انسانی علی بابا

کارگاه های آموزشی محسن روستا

مسیرهای رشد که محسن روستا در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin