تمامی کارگاه های مانوئل اوهانجانیانس


مدیرعامل ایسمینار

منتور و مشاور توسعه استارتاپ ها و کسب و کارها

کارگاه های آموزشی مانوئل اوهانجانیانس

مسیرهای رشد که مانوئل اوهانجانیانس در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin