تمامی کارگاه های فرهاد آذیش


مدیر و استراتژیست محتوا


بیشتر از یک سال است که در استارتاپ ۲نبش (مانیشن سابق) به عنوان مدیر و استراتژیست محتوا مشغول به کار است. وی همچنین سابقۀ ۳ دوره منتورینگ در مسیرهای رشد کالج رشدانا را دارد.
×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin