تمامی کارگاه های فاطمه کاهانی


مسئول توسعه سازمانی iShia Developers

در دانشکده مهندسی به دنبال راهی برای بهبود زندگی انسان با استفاده از ماشین بودم، پس از آن در دانشکده مدیریت به دنبال انسان برای انسان؛ اکنون در حیطه HR در حال برساختن دنیایی از همزیستی انسان و ماشین هستم.

کارگاه های آموزشی فاطمه کاهانی

مسیرهای رشد که فاطمه کاهانی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin