تمامی کارگاه های فاطمه حسینی

فاطمه حسینی، فارغ التحصیل ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه فردوسی، رییس هیئت مدیره و همبنیانگذار شرکت دانش بنیان رادان الکترونیک فردوسی، همبنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان فناوری های هوشمند توانیخشی فن آسا

کارگاه های آموزشی فاطمه حسینی
مسیرهای رشد که فاطمه حسینی در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما