تمامی کارگاه های علی کوشازاده


دکتری و پسا دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. استاد دانشگاه، مشاور و مجری پروژه های مدیریتی در سازمان ها

کارگاه های آموزشی علی کوشازاده
مسیرهای رشد که علی کوشازاده در آنها تدریس می کند
×

سرویسهای سایت ما