تمامی کارگاه های علی کوشازادهدکتری و پسا دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. استاد دانشگاه، مشاور و مجری پروژه های مدیریتی در سازمان ها

کارگاه های آموزشی علی کوشازاده

مسیرهای رشد که علی کوشازاده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin