تمامی کارگاه های علیرضا چاهینی


مدیر منابع انسانی شرکت مهندسی کسرا

کارگاه های آموزشی علیرضا چاهینی

مسیرهای رشد که علیرضا چاهینی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin