تمامی کارگاه های سیدحمید حسینی


مدیر تامین و توسعه منابع انسانی ایران خودرو

کارگاه های آموزشی سیدحمید حسینی

مسیرهای رشد که سیدحمید حسینی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin