تمامی کارگاه های سپیده گلسرخی


منابع انسانی هلدینگ مپنا

کارگاه های آموزشی سپیده گلسرخی

مسیرهای رشد که سپیده گلسرخی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin