تمامی کارگاه های دکتر سولماز الهامی


دکتری مدیریت منابع انسانی

عضو هیات علمی دانشگاه، رییس هیات مدیره موسسه مشاوره مدیریت همیاران

کارگاه های آموزشی دکتر سولماز الهامی

مسیرهای رشد که دکتر سولماز الهامی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin